Elektronik İmza İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

 1. E-imza nedir?

5070 sayılı E-imza kanununda tanımlandığı üzere; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. Bu veri; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

 1. E-imza ne işe yarar?

Kullanımı kapsamında;

 • Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önleyerek veri bütünlüğünü sağlar.

 • Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlayarak kimlik doğrulaması ve onaylaması gerçekleştirilebilir.

 • İmzalanacak veri imza sahibi dışında değiştirilemeyeceği için bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önler.

 1. Elektronik Sertifika nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında tanımlanan elektronik sertifika elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kayıttır. Kanuna uygun olarak faaliyette bulunan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından belirli bir ücret karşılığında temin edilmelidir. Atılan imzanın doğruluğunun teyidi için gereklidir.

 1. Elektronik imzanın hukuki sonuçları nelerdir?

Elektronik İmza Kanunu’nda ve Borçlar kanununda; Güvenli Elektronik İmza; elle atılan imzaya (ıslak imza) eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir. Ancak; kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin Güvenli Elektronik İmza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu takdirde; kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.

 1. Elektronik imza ile imzalanamayan belgeler hangileridir?

Miras sözleşmesi, mal rejimi sözleşmesi, resmi vasiyetname, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, motorlu araçların satışı, taşınmaz satış vaadi, taşınmaz satımı, Finansal kiralama sözleşmesi, taşınmaz bağışlama taahhüdü, alım ve geri alım sözleşmeleri, taşınmazın sınırlı ayni hakla sınırlandırılması, banka teminat mektubu hariç teminat sözleşmeleri ve kambiyo senetleri (poliçe/çek/bono) imzalanamaz.

 1. Elektronik imza ile imzalanabilecek sözleşmeler hangileridir?

Kira sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, hizmet ve mal tedarik sözleşmeler gibi yazılı şekil şartına tabi olmayan sözleşmeler akdedilebilir.

 1. Elektronik imzanın uygulama alanları nelerdir?

Elektronik imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği belirtilmektedir.

 1. Mobil elektronik imza nedir?

Mobil elektronik imza, mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza olarak tanımlanabilir. Mobil elektronik imzanın, elektronik imzadan tek farkı elektronik imza oluşturma aracı olarak mobil bir cihaz içerisine konulan SIM kartın kullanılmasıdır. Elektronik imzaya ilişkin mevzuat mobil elektronik imzayı da kapsadığı için mobil elektronik imza da elektronik ortamda güvenli elektronik imzanın sağladığı hukuksal geçerliliği sağlar.

 1. Güvenli elektronik imza nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin tespitini sağlayan ve el yazısıyla atılmış imzanın sonuçlarını doğuran bir elektronik imza türüdür. Yalnızca E-İmza Kanunu kapsamında görevlendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilebilir. Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. (TBK M.14/1). Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'in Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu başlıklı 16. maddesinde, ilgili raporun şirket yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanacağı hükmü yer almaktadır.  Bu kapsamda Güvenli e-imza yoluyla imzalanabilir. Böylece yönetim organı üyelerinin ilgili raporları ve eki niteliğindeki bilanço ve gelir tablosunu onaylayabilirler.

 1. Anonim Şirket Genel Kurul Kararları e-imzayla gerçekleştirilebilir mi?

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 6. maddesi 1. fıkrası kapsamında Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) uygulayacak şirketlerin, genel kurul toplantılarına ilişkin Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması zorunlu olan çağrıları, genel kurul öncesi hak sahiplerinin incelemesine sunulması zorunlu olan belgeleri ve toplantı gündemine ilişkin belgeleri güvenli elektronik imzalı olarak Kanunda öngörülen süreler içinde EGKS’de hak sahiplerinin erişimine hazır bulundurmaları zorunludur. Tüzel kişi hak sahipleri adına; EGKS’de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir.

Yönetmeliğin 8. Ve 14. maddeleri kapsamında; Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS’ye girmeleriyle gerçekleşir. EGKS üzerinden oluşturulan belgeler; toplantı başkanlığını oluşturan üyeler, şirket yöneticileri ve Bakanlık temsilcisi tarafından güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir.

EGKS, toplantı yerinden elektronik ortamda ses ve görüntü aktarımını sağlayacak, mesajlaşma gerçekleştirecek, birden çok güvenli elektronik imzanın seri ve paralel olarak atılabilmesini destekleyecek, sisteme erişim taleplerine mümkün olan en kısa sürede cevap iletebilecek, genel kurul öncesi hak sahipleri tarafından elektronik genel kurul sistemine yapılacak kayıtların gizliliğini sağlayacak, toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından Yönetmelik hükümlerinde belirtilen güvenli elektronik imzayla imzalanacak işlemleri destekleyecek alt yapıya sahip olmalıdır.

 1. Bankaların kimlik doğrulama prosedürleri kapsamında elektronik imzanın yeri var mıdır?

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 34. maddesi kimlik doğrulamayı düzenlemekte olup; müşteri bilgilerinin görüntülenmesi gibi finansal sonuç doğurmayan işlemler de dâhil olmak üzere elektronik bankacılık hizmetleri için bankaların müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulaması ve bu bileşenlerin kimlik doğrulama sürecinde kullanılmaları esnasında barındırdıkları kimlik doğrulama verilerinin gizliliğini sağlayacak önlemleri alması esastır. Kimlik doğrulamada T.C. Kimlik Kartının kart PIN'i veya biyometrik veri ile birlikte kullanılması veya elektronik imzanın kullanılması hallerinde kimlik doğrulamanın gerekleri yerine getirilmiş sayılır.

 1. Bankalarca gerçekleştirilen uzaktan kimlik tespitine ilişkin süreçlerde e-imza veya mobil imza kullanılabilir mi?

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında bankaların uzaktan kimlik tespitine ilişkin prosedürleri belirtilmiştir. Bu kapsamda; kimlik tespitinde müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı ile süreç boyunca oluşturulan belgelerin onaylanması sağlanır. Yönetmelik kapsamında mobil veya elektronik imza kullanımına ilişkin özel düzenleme yapılmamıştır.

 1.  Anonim Şirketlerde Elektronik Yönetim Kurulu süreçlerinde e-imza kullanılabilir mi?

Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve bu toplantılara elektronik ortamda görüntülü ve sesli katılım, görüş ve öneride bulunma, oy kullanabilme, kararların güvenli bir ortamda elektronik olarak imzalanması mümkündür. Bu süreçler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinde sağlanan E-YKS tarafından gerçekleştirilir.

İsteyen şirketler elektronik ortamda toplantı yapmaksızın sadece yönetim kurulu kararlarının elektronik olarak imzalanması sürecini de tercih edebilecektir. Bu süreç Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinde sağlananElektronik Toplantı Sİstemi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Sistem şirketlerin kendi sistemlerinde barındırılacak olup, sisteme sadece güvenli elektronik imza ile girilebilmesinin yanında tüm bilgi ve belgeler sisteme şifreli olarak yüklenebilecektir.

 1.  KYC süreçleri kapsamında kimlik doğrulaması yapma zorunluluğu olanlar kimlerdir?

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında; öngörülen işlemler yükümlü ile müşteri arasında hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama, hayat sigortası veya bireysel emeklilik gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisi kapsamında işlemler olup bu işlemleri gerçekleştirecek Yükümlüler;

 1. Bankalar,

 2.   Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,

 3.  Finansman ve faktoring şirketleri,

 4. Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,

 5. Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,

 6. Yatırım ortaklıkları,

 7. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,

 8. Finansal kiralama şirketleri,

 9. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,

 10. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,

 11. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,

 12. Varlık yönetim şirketleri,

 13. Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

 14. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

 15. Kıymetli madenler aracı kuruluşları,

 16. Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

 17. İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

 18. Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,

 19. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

 20. Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,

 21. Spor kulüpleri, Noterler,

 22. Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci,

 23. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,

 24. Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,

 25. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,

 26. Tasarruf finansman şirketleri,

 27. Yurt dışında bulunan yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri,

 28.  Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri kimlik tespiti yapacaktır.

 

Sosyal Medya Paylaşım :