İlgili Kişi Başvuru Formu

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 11’inci maddesinde yer alan hak ve taleplerinize ilişkin olarak, veri sorumlusu Güngör Hukuk Bürosu’na başvurarak;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

KVKK 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlularına Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi gereği, ilgili kişi olarak taleplerinizi, aşağıdaki yöntemlerden ve adreslerden birisini tercih ederek Güngör Hukuk Bürosu’na iletmeniz gerekli ve yeterlidir;

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 

 

Palladium Tower Barbaros Mahallesi Kardelen
Sokak No:2 Kat:10 Ataşehir/İstanbul- TÜRKİYE


info@gungorlaw.com

Zarfın üzerine
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.


Noter Kanalıyla Tebligat

Tebligat zarfına
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.


Elektronik Posta ile Başvuru

E-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.Başvuruda dikkat etmeniz gerekenler:

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıdaki forma (ekli forma) belirtebilirsiniz.
İlgili Kişi Başvuru Formunu indirmek için buraya tıklayınız.