Sosyal Güvenlik Kurumu E-Tebligat Sistemi Hakkında

 1. Giriş

24 Eylül 2021 Tarihli 31608 Sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlı̇şkı̇n Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan bu yönetmelik ile Kurum mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evraklar, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapılabilecektir. İşverenler dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresi almaları isteğe bağlı  olup, elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar Yönetmelik’te yer almaktadır.

 1. Öne çıkan  Hususlar
  Yönetmelik’te öne çıkan önemli hususlar şu şekildedir:

 • İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakların, elektronik ortamda tebliğ edilmesi zorunlu hale gelmiştir. İstisnai bir durum olarak, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, diğer usullerle de tebligat yapılması yine mümkündür. (md.5)

 • 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren üç ay içinde, işverenler, elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadırlar. 5510 Sayılı Kanun kapsamında yer almayan muhataplar ise (örneğin, sigortalı çalışanlar), isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler. Ancak, isteğe bağlı olarak elektronik tebligat talep eden muhataplar da, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bu sistemden tekrardan çıkamamaktadırlar. (md.6)

 • İşverenler, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren üç ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen sistem üzerinden,  elektronik tebligat adresi edinmek zorundadırlar. 1 Ekim 2021 tarihinden sonra işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep eden muhatapların da, başvurularını Kurum’ca belirlenen sistem üzerinden yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. (md.7) Burada önemle belirtmek gerekir ki, elektronik tebligata ilişkin Kurum’ca hazırlanmış bir sistem henüz bulunmamaktadır.

 • Elektronik imzalı evrak muhatabın (işveren veya sigortalı) elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. (md.8)

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde, elektronik tebligat adresi, kullanıma kapatılmaktadır. Bu iki durum haricinde elektronik tebligat sisteminden çıkma imkanı bulunmamaktadır. (md.9)

 • Verilerin saklanmalarına ilişkin on yıllık ve otuz yıllık muhafaza süreleri belirlenmiştir. (md.10)

 • Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

 • başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

 • beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

 • bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

 • elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle, yükümlü kılınmıştır. Sayılan bu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçların, muhatabın sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. (md.11)

 • Kurum’un, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü̈ teknik altyapıyı kurup işletebileceği veya elektronik tebligat yapmaya yetkili kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırtabileceği, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş̧ olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabileceği açıklanmıştır. (m.12)

 1. Değerlendirme

Elektronik tebligat sisteminin kurulması ile Sosyal Güvenlik Kurumu, tebliğ gereken tüm durumlarda (idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vb. alacaklar) muhataba elektronik sistem ile tebligat yapabilecektir. Kullanılacak elektronik tebligat sistemi 12. madde kapsamında Kurum’un kendisinin kuracağı bir sistem üzerinden mi yoksa elektronik tebligat yapmaya yetkili kurumlar ile yapılacak protokoller ile hali hazırda kullanılan bir teknik altyapı vasıtasıyla mı kullanılmaya başlanacağına dair düzenlemenin önümüzdeki günlerde belirlenerek duyurulması beklenmektedir.

 

      

 

Sosyal Medya Paylaşım :