Ödeme Sistemleri Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

ÖDEME SİSTEMLERİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7 Ekim 2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Yönetmelik ve Tebliğ ile birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin mevzuatta birçok değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Bu bilgi notu kapsamında, Yönetmelik ve Tebliğ’deki değişiklikler ayrı ayrı ele alınacak olup, değişiklikler hakkında ana başlıklar halinde bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 1. Yönetmelik Kapsamında Yapılan Değişiklikler
 • Anonim Ön Ödemeli Araç tanımına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 5) belirtilen parasal sınırlar eklenmiştir.
 • Tanımlar maddesine dijital cüzdan, kartlı sistem kuruluşu ve nitelikli hizmetlerin tanımları eklenmiştir.
 • Yeni eklenen 4/A maddesiyle birlikte, dijital cüzdan hizmetine ilişkin hükümler ihdas edilmiştir.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcısı, Yönetmelik md. 8 kapsamında diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına sunduğu hizmetler bakımından, diğer ödeme hizmet sağlayıcılarına kontrolünü elinde bulundurduğu hizmet sağlayıcı ile eşit şartlarda davranmakla yükümlü kılınmıştır.
 • Faaliyet izni başvurusunda bulunacak şirketin pay sahiplerine ilişkin başvuru dilekçesine eklenecek bilgi ve belgelerin kapsamı genişletilmiştir.
 • Aynı gruba ait şirketler arasında gerçekleşen pay edinim ve devirleri, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının (“Kuruluş”) nihai pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak kuruluş nezdindeki pay oranında herhangi bir değişikliğe sebep olmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (“Banka”) iznine tabi olmaktan çıkarılmış olup, Kuruluşların Banka’ya bildirim yapması yeterli bulunmuştur.
 • Kuruluşlar tarafından yapılamayacak faaliyetleri düzenleyen 15. maddede yer alan istisnaların kapsamı genişletilmiş ve Kuruluşların maddede daha önce sayılan faaliyetlere ek olarak aşağıdaki hizmetlerde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır:
 1. Nitelikli hizmetler ve katma değerli hizmetler,
 2. Arayüz sağlayıcı olarak sunulacak hizmetler,
 3. Yönlendirme hizmeti gibi kuruluşun ödeme hizmetlerinin kullanımını arttırabilecek nitelikteki yan hizmetler,
 4. İşlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımı ile ilgili faaliyetlere aracılık edilmesi kapsamında sunulacak hizmetler
 • Kuruluşların faaliyette bulunabileceği hizmetlere ilişkin birtakım sınırlamalar getirilmiştir.
 • 18. maddede düzenlenen temsilciye ilişkin hükümlerde birtakım değişiklikler yapılmıştır.
 • Kuruluşlar tarafından unvan değişikliğine ilişkin olarak yapılan esas sözleşme değişikliklerinin Banka’nın onayına tabi olduğuna yönelik hüküm değiştirilerek, Banka’ya bildirim yapılması yeterli kabul edilmiştir.
 • En az 1 risk yönetimi personelinin kuruluş bünyesinde tam zamanlı çalışması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Özkaynak hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak kalemler arasına 36. madde kapsamında tesis edilen teminat tutarı eklenmiş ve özkaynak hesaplamasına dahil edilen serbest karşılıklara ilişkin birtakım şartlar kaldırılmıştır.
 • Ödeme ve elektronik para fonlarının teminat olarak gösterilemeyeceği düzenlenmiştir.
 • Ödeme hizmeti kullanıcılarının kuruluş nezdindeki hak ve alacaklarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler bakımından düzenlemeler yapılmıştır.
 • Banka’nın; Kuruluş’un, Banka nezdinde tutması gereken toplam teminat miktarını belirlerken dikkate alacağı kriterlerde değişiklikler getirilmiştir.
 • Ödeme araçlarıyla ilgili hak ve yükümlülükleri düzenleyen 53. madde kapsamında, ödeme hizmeti sağlayıcılarının yükümlülükleri genişletilmiştir. Ek yükümlülüklerin yürürlüğe giriş tarihi 31/03/2024 olarak belirlenmiştir.
 • Düşük değerli ödeme işlemleri ve ödeme araçlarına ilişkin üst sınır miktarları güncellenmiştir.
 • Yönetmelik’te bulunan maddelere uyum sürecine ilişkin olarak, geçici madde 1 kapsamında birbirinden farklı süreler öngörülmüştür.
 1. Tebliğ Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Bu başlık altında, Yönetmelik’te yapılan değişiklikler arasında yer almayıp Tebliğ düzeyinde gerçekleştirilen değişiklikler ana başlıklar halinde yer alacaktır. Bu kapsamda:

 • Tanımlar maddesinin (m) bendinde yer verilen yönetmelik yerine, o yönetmeliği ilga eden Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik tanımlanmıştır.
 • Tanımlar maddesine MASAK ve yakın alan iletişiminin tanımları eklenmiştir.
 • Denetim izi kayıt sisteminde tutulacak kayıtlara eklemeler yapılmıştır.
 • Denetim izi kayıt sisteminin durması halinde yapılacakları düzenleyen hükmün kapsamı genişletilmiştir.
 • Kritik bilgi sistemlerinin dış hizmet olarak alındığı durumlarda, hizmetlerin yerelliğine ilişkin hükümler getirilmiştir.
 • Ödeme işlemi kapsamında yurt dışına veri aktarımı yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Uzaktan iletişim aracı ile yürütülecek süreçler başlıklı 22. maddede, uzaktan kimlik tespiti yapılması ve sözleşme kurulması süreçlerinin yönetilmesine ilişkin olarak yerine getirilmesi gereken hususlarda detaylı değişiklikler öngörülmüştür.

 

      Bilgilerinize sunarız.

GÜNGÖR HUKUK BÜROSU

Sosyal Medya Paylaşım :