Elektronik Ticaret Mevzuatına İlişkin Çıkarılan Yönetmelik Kapsamında Kanun ve Önceki Mevzuatın Karşılaştırılması

ELEKTRONİK TİCARET MEVZUATINA İLİŞKİN ÇIKARILAN YÖNETMELİK VE BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA KANUN VE ÖNCEKİ MEVZUATIN KARŞILAŞTILIRMASI

YÖNETİCİ ÖZETİ

29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmî Gazete’de, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yeni Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yeni Yönetmelik, 7 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 01/07/2022 kabul tarihli Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 6563 No’lu Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişikliklerin ve yeniliklerin açıklığa kavuşturulmasını amaçlamış, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı (“ETAHS”) ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı’ların (“ETHS”) yükümlülüklerinin daha belirgin şekilde ifade edilmesini sağlamıştır.

Kanun’daki düzenlemelere paralel olarak çıkarılan Yeni Yönetmelik, 29457 Sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği (“Eski Yönetmelik”) yürürlükten kaldırmıştır.

Bu bilgi notu kapsamında Mevzuat Karşılaştırması ve Yenilikler bölümünde, Kanun’da yapılan önemli değişiklikler ve Yeni Yönetmelik ile gelen önemli yenilikler incelenecek olup bunların Eski Yönetmelik ile olan farkları belirtilecektir. Bilgi notunun üç mevzuatı da kıyaslar şekilde hazırlanması, halihazırda Eski Yönetmelik veya Kanun kapsamında yerine getirilen yükümlülüklerin ne şekilde değiştiğinin gözlemlenebilmesini amaçlamaktadır.

Cezalar ve Ücretler bölümünde ise, Kanun kapsamında ön görülmüş olan cezalar ve elektronik ticaret lisans ücretleri tablo halinde sunulmuştur.

Yönetici özeti kısmında maddeler halinde sayılan kısımlardaki anahtar öbeklere tıklayarak ilgili konuyla alakalı mevzuat karşılaştırmalarına direkt olarak ulaşabilirsiniz.

Bu doğrultuda Elektronik Ticaret Mevzuatındaki önemli hususlara dikkat çekmek gerekirse;

 • Bilgi verme ve doğrulama yükümlülüğüne ilişkin olarak Yeni Yönetmelik, ETAHS ve ETHS’lerin bu anlamdaki yükümlülüklerini detaylı bir şekilde düzenlemiştir.

 • ETAHS’ye, ETHS’lerle kolay bir şekilde iletişim kurulabilmesi için “dahili iletişim sistemi” kurma yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca Yeni Yönetmelik’te birçok maddede, taraflar arasındaki bildirim ve başvuruların dahili iletişim sistemi üzerinden yapılacağı belirtilerek bu sistemin önemi vurgulanmıştır.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının kendisiyle doğrudan iletişim kurabilmesi için ETAHS’ye en az bir gerçek veya tüzel kişiyi irtibat noktası olarak belirleme ve bu kişinin iletişim bilgilerini de Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (“ETBİS”) üzerinden Ticaret Bakanlığı’na bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sayede kamu kurum ve kuruluşları, ETAHS’ler ile daha rahat ve kolay bir şekilde iletişim kurabilecektir.

 • Kanun’da belirtilen fakat zaman, süre ve usuli açıdan sınırları net olarak çizilmeyen bazı konuların hangi süre içerisinde ve nasıl yapılması gerektiği Yeni Yönetmelik’te belirtilmiştir.

 • ETAHS ve ETHS arasında akdedilmesi gereken aracılık sözleşmesine ilişkin detaylar mevzuat kapsamına alınmış, aracılık sözleşmesinde bulunması gereken asgari unsurlar Yeni Yönetmelik’te sayılmıştır. Bu şekilde taraflar arasındaki ilişkinin daha sağlıklı ve hukuka uygun şekilde kurulabilmesi sağlanmıştır.

 • Kanun’da sayılan haksız ticari uygulama örneklerine iki adet ekleme yapılmış ve bu hususun kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümlerde aracılık sözleşmesine ilişkin detayların da bulunması, aracılık sözleşmesinin hem Kanun’da hem de Yeni Yönetmelik’te sayılan hususlara riayet edilerek haksız ticari uygulama oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

 • ETAHS’nin, kendisinin veya ekonomik bütünlük içerisinde olduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde satması, bu malların satışına aracılık etmesi, bu malların farklı elektronik ticaret ortamında satışa sunulması hâlinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunması ve bu ortamlardan birbirinin tanıtımını yapması yasaklanmıştır.

 • ETAHS ya da ETHS’nin çevrim içi arama motorlarında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmasına ilişkin kısıtlamalar getirilmiştir.

 • Alıcıdan veya ETHS’den elde edilen verilerin ETAHS tarafından aracılık hizmetinin sunulması ve geliştirilmesi dışında bir amaçla kullanılması yasaklanmış, özellikle bu verilerin rekabet ederken kullanılmaması gerektiği ifade edilmiştir.

 • Pay devrine ilişkin olarak, mevzuatta belirtilen şartları sağlayan pay edinim ve devirlerinin ETAHS ve ETHS tarafından Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 • Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan ve asgari unsurları hem Kanun’da hem de Yeni Yönetmelik’te belirtilen denetim raporunun ETAHS ve ETHS tarafından Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

 • ETAHS, ETHS tarafından sağlanan içerikle ilgili olarak Yeni Yönetmeliğin 24’üncü maddesi kapsamında Kanun’a, 6502 sayılı Kanun’a, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, 5846 sayılı Kanun’a, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde “mevzuata uygunluk raporu” hazırlanması ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesi yükümlülüğü altına sokulmuştur.

 • ETAHS ve ETHS’nin reklam ve indirim bütçelerine ilişkin sınırlamalar getirilmiştir.

 • ETAHS ve ETHS tarafından sunulan ödeme, posta ve taşımacılık ve ilan hizmetlerine ilişkin, bu hizmetler kapsamında yasak olan iş ve işlemler Yeni Yönetmelik’te hüküm altına alınmıştır.

 • Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS, büyük ölçekli ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli olup toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret satışlarından elde eden ETHS’ler açısından, bunların faaliyetlerine devam edebilmeleri için elektronik lisans alma gerekliliğinin bulunduğu belirtilmiştir.

 • Elektronik Ticaret’in büyümesi ve gelişmesi sebebiyle, daha detaylı hususların düzenleme altına alınması zarureti ortaya çıkmış ve bu doğrultuda gerek Kanun’da yapılan değişiklikler gerekse Yeni Yönetmeliğin çıkarılması eksik hususları gidermeyi amaçlamıştır.

 • Kanun’un Cezai Hükümler başlıklı 12’nci maddesi’ne ek hükümler getirilmiş, bu maddede bahse konu yükümlülüklere uymamanın cezaları belirtilmiştir. Dolayısıyla Kanun’da ve Yeni Yönetmelik’te bahsi geçen yükümlülüklere uyulması önem arz etmektedir.

 

Sosyal Medya Paylaşım :